صفحه اصلی > فعالیت های واحد  > کارگاه های آموزشی 

برنامه کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط اعضای واحد

روز

تاریخ

عنوان کارگاه

ساعت

گروه هدف

شنبه

4/7/94

سامانه پژوهان

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

یک شنبه

5/7/94

سامانه پژوهان

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

دو شنبه

6/7/94

سامانه پژوهان

10-8

اعضای هیات علمی بیمارستان کودکان

شنبه

18/7/94

جستجو در Scopus

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

یک شنبه

19/7/94

شیوه جستجو در منابع دیجیتال

10-8

گروه طب اورژانس

شنبه

25/7/94

جستجو در Web Of Science

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

یک شنبه

26/7/94

جستجو در Scopus

10-8

گروه طب اورژانس

دو شنبه

27/7/94

جستجو در Clinical key

10-8

اعضای هیات علمی بیمارستان کودکان

یک شنبه

3/8/94

جستجو در Web Of Science

10-8

گروه طب اورژانس

شنبه

16/8/94

آموزش نرم افزار Endnote

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

یک شنبه

17/8/94

جستجو در Clinical key

10-8

گروه طب اورژانس

شنبه

23/8/94

جستجو در Clinical key

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

یک شنبه

24/8/94

جستجو در Up To Date

10-8

گروه طب اورژانس

شنبه

30/8/94

جستجو در ScienceDirect

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

یک شنبه

1/9/94

جستجو در Proquest

10-8

گروه طب اورژانس

شنبه

7/9/94

جستجو در Up To Date

14-12

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

شنبه

14/9/94

جستجو در Proquest

14-12

گروه طب اورژانس

یک شنبه

15/9/94

علم سنجی

11-9

کتابداران دانشگاه

یک شنبه

22/9/94

پروپوزال نویسی

11-9

کتابداران دانشگاه

یک شنبه

29/9/94

مقاله نویسی

11-9

کتابداران دانشگاه

یک شنبه

6/10/94

مدیریت مراجع

11-9

کتابداران دانشگاه

یک شنبه

13/10/94

آداب ویرایش و شیوه نگارش

11-9

کتابداران دانشگاه

یک شنبه

20/10/94

انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله

11-9

کتابداران دانشگاه