صفحه اصلی > فعالیت های واحد  > مقالات 

پروژه های تحقیقاتی مرتبط منتشر شده توسط اعضای مرکز

Mahmudi Z, Tahamtan I, Sedghi Sh, Roudbari M. Ranking Iranian Biomedical Research Centers in Scopus and WOS According to H-Variant (G, M, A, R). (2015) Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol 29.217

 

Tahamtan I, Safipour Afshar A, Ahmadzadeh Kh . Factors Associated with Number of Citations: A systematic Review of the Literature. Scientometircs. (2015)

 

Tafaroji R, Tahamtan I, Roudbari M, Sedghi S. Webometric analysis of Iranian medical universities according to visibility, size and rich files. (2014). Webology (1), 11, Article 119. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n1/a119.pdf

 

Zoleikhah Mahmudi, Fatemeh Mahmudi, Iman Tahamtan, Azam Bazrafshan, Leila Abdolahi. Scientific production of Shiraz University of Medical Sciences in WOS: 2006-2010. (2011). National Conference on Research and Scientific Production in the Field of Medical Sciences, Iran, 2011

 

Iman Tahamtan, Askar Safipour Afshar, Zoleikhah Mahmudi, Mahdi Tahamtan. Factors associated with Number of Citations. (2014). Scientometrics National Conference, Isfahan University.

 

 

Tahamtan I, Safipour Afshar A, Ahmadzadeh Kh . Factors Associated with Number of Citations: A systematic Review of the Literature. Scientometircs. (2016)

 

این مطالعه اولین مطالعه ای است که به صورت کاملا جامع و نظام مند به بررسی تمام شاخص های مرتبط با تعداد استنادات پرداخته است. در این مطالعه با بررسی حدود 250 مقاله مرتبط 28 شاخص مهم تاثیرگذار بر افزایش تعداد استنادات شناسایی شد که برخی از مهمترین آن ها شامل کیفیت مقاله، همکاری های بین المللی، تعداد نویسندگان مقاله، شاخص تاثیر مجله، ویژگی های متدولوژیک مقاله و ... بودند.