صفحه اصلی > معرفی  > اهداف مرکز  

 

بررسی و رصد تولیدات علمی اعضای هیات علمی و حوزه های زیر مجموعه دانشگاه

ارائه گزارش­های عملکرد علمی دانشگاه در دوره­های زمانی معین

توانمند سازی اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه ها

ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل امور پژوهشی

ارتقاء عملکرد واحدهای توسعه پژوهش­های بالینی در مراکز وابسته

ارائه خدمات مشاوره­ای فنی مرتبط با پژوهش