صفحه اصلی > بازخورد 
بازخورد
 وضعیت ظاهری وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟                                      خوب         متوسط      ضعیف

 محتوای الاعاتی ارائه شده درسایت را چگونه ارزیابی می کنید؟                         خوب        متوسط     ضعیف   
 راهکارهای پیشنهادی خود را برای افزایش شاخص‌های علم سنجی مانند hindex اعضای هیات علمی، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و دانشگاه‌ها در کارد مقابل بنویسید.
                                                                      

 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*