صفحه اصلی > معرفی  > معرفی اعضای مرکز 

سرپرست واحد علم سنجی

خدیجه احمدزاده

عضو هیئت علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی.

پست الکترونیک: khj.Ahmadzadeh@yahoo.com